Cmentarz

W drugiej połowie XIX wieku szybki rozwój osadnictwa żydowskiego w Kielcach spowodował, iż miejscowa gmina wyznaniowa została postawiona wobec konieczności organizacji nowego miejsca pochówku.

Ponieważ nieliczni Żydzi kieleccy grzebali swych zmarłych na cmentarzu w pobliskich Chęcinach,  w 1868 roku zakupiono grunt na terenie folwarku Pakosz, u zbiegu dzisiejszych ulic Pakosz Dolny i Kusocińskiego. W owym czasie była to parcela położona na obrzeżach terenu zabudowanego. Pierwszy udokumentowany pogrzeb miał miejsce dwa lata później. Bractwo Chewra Kadisza organizowało pogrzeby i zarządzało całym cmentarzem. W Kielcach działało też towarzystwo Chesed Szel Emet, które pokrywało koszty pogrzebów osób ubogich i samotnych. Po jakimś czasie wybudowany został dom przedpogrzebowy, w języku hebrajskim zwany bejt tahara. Urządzono także mieszkanie dozorcy i grabarza, wzniesiono ogrodzenie i utwardzono drogę dojazdową.

Zobacz więcej
1) Informacje dla osób zainteresowanych zwiedzaniem Cmentarza
2) Opis macew z kieleckiego cmentarza na stornie Wirtualny Szetl
3) Notka na stronie kirkuty.xip.pl

Początkowo niewielka powierzchnia nekropolii została powiększona w latach dwudziestych XX wieku. Na terenie nekropolii znajduje się ponad 100 nagrobków, w przeważającej większości w formie macewy, wykonanych z piaskowca i chęcińskich zlepieńców (przypominających marmur). Prostokątne płyty zwieńczone są łukami o różnorodnych profilach, ozdobione tradycyjnymi żydowskimi elementami architektonicznymi, symbolicznymi płaskorzeźbami z ornamentyką roślinną i zwierzęcą oraz wyobrażeniami przedmiotów kultu religijnego. Hebrajskie inskrypcje są w większości nieczytelne na skutek zniszczeń spowodowanych warunkami atmosferycznymi, co praktycznie uniemożliwia precyzyjne ustalenie daty ich powstania. Analiza wykazała, że najstarsze pochówki pochodzą z II połowy XVII wieku. Większość datowana jest na koniec wieku XIX oraz okres międzywojenny. Nagrobki są zorientowane i zlokalizowane rzędowo, nie występuje podział na kwatery.Jak podaje Krzysztof Bielawski, cmentarz jest miejscem pochówku wielu osób, które odegrały znaczącą rolę w życiu Kielc. W 1915 roku pochowano tu Chaima Szmuela Horowitza, zwanego cadykiem z Chęcin, prawnuka wielkiego Widzącego z Lublina; a dwa lata później Motele Twerskiego, czyli Mordechaja Kuzmirera, wywodzącego się z chasydzkiej dynastii z Czarnobyla. Groby obu cadyków stały się celem pielgrzymek wielu religijnych Żydów.Kirkut

The alt text for this image is the same as the title. In most cases, that means that the alt attribute has been automatically provided from the image file name.W 1931 roku wydano książkę pod tytułem „Dom żywych”, zawierającą spis nagrobków cmentarza żydowskiego w Kielcach wykonany przez Mosze Menechema Mendla. Zawarto w nim informacje dotyczące spoczywających na nim wybitnych osobistości.

Podczas drugiej wojny światowej na terenie nekropolii naziści dokonywali licznych egzekucji ludności żydowskiej. Tu również grzebano Żydów, zamordowanych i zmarłych w kieleckim getcie. O sytuacji tej możemy przeczytać we wspomnieniach Adama Helfanda, opublikowanych w książce Eugeniusza Fąfary „Gehenna ludności żydowskiej”, który z rozkazu Niemców zbierał z ulic zwłoki Żydów zastrzelonych podczas likwidacji getta. Mówi on, iż na cmentarzu zastał „gorączkową pracę przy kopaniu olbrzymich dołów, do których wrzucano ofiary akcji. (….) Zanim trupy pogrzebano, musieliśmy rozbierać je do naga. Odzież palono, a w popiołach służalcy hitlerowcy szukali złota. Niektórzy z naszych towarzyszy zmuszani byli terrorem i groźbą śmierci do wybijania trupom złotych zębów”. Po wyzwoleniu na cmentarzu pochowano szczątki Żydów, ekshumowanych w latach 1945-1946 w różnych punktach miasta.

(Na podst. materiału przygotowanego przez uczniów VI LO im. J. Słowackiego w Kielcach)

INFORMACJE DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH ZWIEDZANIEM KIELECKIEGO CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO:

Klucz do bramy cmentarnej udostępnia pan Marian Krężołek  tel. 783 084 183 lub 783 084 072

The key to the main gate of the cemetery could be received from Marian Krężołek  tel. 783 084 183 lub 783 084 072

W celu umożliwienia oddawania należnej czci Zmarłym oraz zapewnienia porządku i utrzymania odpowiedniego stanu estetycznego zaleca się stosowanie poniższego Regulaminu:
1. Cmentarz jest otwarty w następujących godzinach:
poniedziałek – czwartek 10 -17 (w miesiącach jesienno- zimowych do zmroku)
– piątek 9 -13
– niedziela 11 -16
– w soboty oraz w dni świąt żydowskich Cmentarz jest nieczynny.
2. Osoby przebywające na terenie Cmentarza obowiązane są do: zachowania ciszy, powagi i szacunku należnym Zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu.
3. Przebywających na terenie Cmentarza mężczyzn obowiązuje nakrycie głowy.
4. Przebywanie na terenie Cmentarza dzieci do lat 14 dozwolone jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
5. Za zorganizowane grupy odwiedzające Cmentarz odpowiadają kierownicy tych grup.
6. Niedozwolone jest przebywanie na Cmentarzu w stanie nietrzeźwym oraz wprowadzanie środków lokomocji (motocykli, rowerów itp.).
7. Niedozwolone jest samowolne: o ustawianie, przestawianie i wynoszenie z Cmentarza jego urządzeń, o sadzenie drzew i krzewów oraz ich usuwanie, o zbieranie wszelkiego rodzaju roślin, kwiatów, nasion i zniczy.
8. Śmieci, przekwitłe rośliny, stare wieńce itp. należy wyrzucać tylko i wyłącznie do pojemników lub odnieść w miejsce na ten cel przeznaczony.
9. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wjazd na teren Cmentarza pojazdami mechanicznymi.
Cmentarz Żydowski w Kielcach wpisany jest do Rejestru Zabytków Nieruchomych Woj. Świętokrzyskiego – nr. rej.: 1093 z 10.11.1999

 

Rekomendowanym przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego przewodnikiem po cmentarzu oraz znajdujących się na terenie Kielc miejscach pamięci związanych z historią kieleckich Żydów jest Pani Monika Łesyszak (tel. 668-201-759). Pani przewodnik posługuje się językami obcymi: angielskim oraz niemieckim.
A tour guide recommended by the Jan Karski Society for tours of the cemetery and Kielce sites of remembrance related to the history of Kielce Jews is Monika Łesyszak (tel. 668-201-759). The tour guide speaks English and German.