Stowarzyszenie

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego powstało w marcu 2005 roku. Głównym jego celem jest:

  1. Rozpowszechnianie postaw otwartości i poszanowania dla osób i grup o odmiennej identyfikacji etnicznej, narodowej, religijnej lub kulturowej.
  2. Przeciwdziałanie wszelkim formom antysemityzmu, antypolonizmu, ksenofobii oraz innym postawom godzącym w godność człowieka.
  3. Podejmowanie działań na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa narodowego — monitorowanie oraz piętnowanie wszelkich przypadków jego naruszenia.
Stowarzyszenie

Prezesem Stowarzyszenia jest Bogdan Białek, jednocześnie wydawca i redaktor naczelny miesięcznika psychologicznego „Charaktery”. Za swą działalność społeczną został uhonorowany między innymi nagrodami: im. prof. Łukasza Hirszowicza oraz im. ks. Stanisława Musiała, a także Fundacji Polcul. Jest także członkiem honorowym Kieltzer Society – Stowarzyszenia Kieleckich Żydów w Nowym Jorku.

Scroll to Top